Od nášho vzniku poskytuje právne a poradenské služby klientom v rámci celého územia Slovenskej republiky. Našou filozofiou je byť čo najbližšie k svojim klientom, a tak mobilita podľa potreby klientov je samozrejmosťou. Od momentu prvej porady či konzultácie so svojimi klientmi budujeme dlhotrvajúce vzťahy založené na otvorenom dialógu a individuálnom prístupe. Primárnym cieľom je poskytovať klientom komplexné, rýchle a kvalitné právne služby a právne poradenstvo na vysokej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne.

O nás

Naša filozofia

Kladieme dôraz na efektívne riešenie, teda také, ktoré klientovi zabezpečí splnenie jeho zámeru pri nižších nákladoch a v čo najkratšom čase. Ku každému klientovi u nás pristupujeme individuálne, len tak môžeme pre klienta dosiahnuť naplnenie jeho očakávaní. Riadime sa princípmi profesionality, nezávislosti, korektnosti a dôslednosti. Cieľom je úspech našich klientov.

Prečo s nami spolupracovať?

RÝCHLOSŤ
Uvedomujeme si, že pri súčasnej dynamike doby je čas až príliš veľkým luxusom, preto sa ho snažíme našim klientom ušetriť. Riadime sa prinípom „tailormade“, teda riešenia „šité priamo na mieru“ spolu s individuálnym prístupom ku každému.

FLEXIBILITA
Naša kancelária disponuje personálom, ktorý dynamicky, racionálne a flexibilne pristupuje k záujmom a otázkam našich klientov. Stojíme pri našich klientoch pri riešení ich každodenných problémov a najrôznejších, často aj nečakaných situácií, pri uskutočňovaní ich plánov a zámerov, pri veľkých transakciách, zastupujeme ich záujmy na súdoch a pred inými orgánmi verejnej moci

NÁKLADY
Zohľadňujeme ekonomickú situáciu klienta a pri poskytovaní právnych služieb okrem právneho hľadiska sleduje aj daňové a účtovné dopady navrhovaného riešenia so snahou dosiahnuť podnikateľský zámer klienta. Tiež sme si vedomí toho, že cena našich služieb musí byť vždy v priamej úmere s ich kvalitou. V záujme zefektívnenia našej práce je samozrejmosťou využívanie moderných informačných technológií, ktoré šetria našim klientom čas i financie.

SPOLUPRÁCA
Naša kancelária spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí a tým posilňuje vysokú odbornú úroveň svojich služieb. Spolupracujeme dlhodobo najmä s notárskymi a exekútorskými úradmi, prekladateľmi a tlmočníkmi, daňovými poradcami a účtovníkmi, realitnými kanceláriami a ďalšími odborníkmi. Výsledkom spolupráce je odbremenenie klientov od nadmerných starostí, šetrenie času pre ich iné aktivity a zníženie nákladov.

HISTÓRIA
Počas svojho pôsobenia sa naša kancelária vyvinula na kvalitný právny tím, pre ktorý je charakteristický efektívny a novátorský prístup pri napĺňaní požiadaviek našich klientov, pričom ochrana ich záujmov je našim prvoradým cieľom. Bez akéhokoľvek ostychu je možné konštatovať, že naša kancelária prešla dynamickým rastom, pričom vysokým štandardom práce a individuálnym prístupom ku klientom si za tento čas vybudovala svoje dobré meno. Našou motiváciou je spokojnosť našich klientov, a to nás núti neustále zlepšovať našu profesionálnu úroveň i kvalitu právneho servisu poskytovaného našim klientom. To je dôvod, prečo klienti radi opätovne vyhľadávajú naše služby už 20 rokov.

Právne služby

Všeobecné zastupovanie

Hájiť práva svojho klienta je výsada každého advokáta, ktorú si musí zaslúžiť. Našich klientom poskytujem kompletné právne poradenstvo, právnu pomoc a konzultácie.

Pohľadávky

Mimosúdne vymáhanie peňažných pohľadávok pozostáva z prípravy predžalobnej výzvy na zaplatenie adresovanej dlžníkovi. Vo výzve vyzveme dlžníka na zaplatenie Vašej peňažnej pohľadávky s upozornením, že v prípade neuhradenia dlžnej sumy v stanovenej lehote pristúpime k súdnemu vymáhaniu pohľadávky. Spolupracujeme aj s Rozhodcovským súdom s najväčšou sporovou agendou na Slovensku.

Občianske právo

Pomáhame občanom s nájomnými zmluvami, darovacími zmluvami, s dedičným konaním, vymáhaním pohľadávok, so zastupovaním v súdnom a exekučnom pojednávaní.

Obchodné právo

Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov.

Rodinné právo

Zaoberáme sa rozvodmi, vysporiadaním majetku po rozvode, úpravou pomerov neplnoletých detí pred a po rozvode manželstva, vyživovacou povinnosťou a ďalšími záležitosťami.

Trestné právo

Spísanie trestných oznámení a základných záležitosti pri ochrane svojich práv, náhrada škody.

Kontaktujte nás